Streams - parallel

 • Concurrent moddification of collection

 • wypisywac nazwy wątków

List<String> l = new ArrayList(Arrays.asList("one", "two"));
   Stream<String> sl = l.stream();
   l.add("three");
   String s = sl.collect(joining(" "));
 • konfiguracja streamu przez enumy
 • explicitly de-ordering the stream with unordered() may improve parallel performance for some stateful or terminal operations
reduce(new StringCombiner(", ", "[", "]"),
StringCombiner::add,
StringCombiner::merge

public class StringCollector implements Collector<String, StringCombiner, String> {
 public Supplier<StringCombiner> supplier() {
  return () -> new StringCombiner(delim, prefix, suffix);
 }
}
 • reduce - immutable (identity concept, monoid!!)
  • proper identity ""
  • wrong identity "aaa"
 • collect - mutable
  • reduce ze StringBuilderem
Stream.parallel().sequential() - last wins

L1

 • przykład z tym jak modyfikacja AtomicInt wpływa na spowolnienie obliczęń równoległych.
 • przygotowac specjalną metode do mierzenia czasu z voaltile.
 • spliterator
 txns.parallelStream()
        .unordered()
StreamSupport(SpliteratorsUnknownSize.spliteratorUnknownSize(iterators))

Default fork join pool

http://stackoverflow.com/questions/21163108/custom-thread-pool-in-java-8-parallel-stream

forkJoin.submit(
i tutaj operacje na strumieniu z wypisywaniem wątku
)

//puscic dwa streamy na razy na common pool
// co się dzieje z pulą wątków gdy sa zagnieżdzone streamy??
 • i main-thread też tam pracuje!!!!

Concurrent collectors

ConcurrentMap<Person.Sex, List<Person>> byGender =
  roster
    .parallelStream()
    .collect(
      Collectors.groupingByConcurrent(Person::getGender));
 • BaseStream.unordered
 • Collectors.toConcurrentMap
 • -Djava.util.concurrent.ForkJoinPool.common.parallelism=1,

rodzaje kolekcji

 • najlepiej ArrayList bo łatwo można podzielić
 • gorzej LinkedList
 • dlaczego Stream.iterate bardzo źle się dzieli na wątki :)

Long accumulator

http://www.nurkiewicz.com/2015/06/how-longaccumulator-and.html

Array

 • parallel sort

Exceptions!

Materialy

http://coopsoft.com/ar/Calamity2Article.html

results matching ""

  No results matching ""